تعهد به توسعه شخصی
تعهد به توسعه شخصی برای اینکه در حرفه و شغل خود بهتر عمل کنید و در مورد هر کاری که انجام میدهید احساس رضایت داشته باشید مهم است که بر توسعه شخصی خود تمرکز داشته باشید. شاید گاهی دستیابی به این هدف برایتان دشوار باشد اما به یاد داشته باشید که با سرمایه گذاری روی خودتان , دیگران را هم...
10کار برای تغییر همیشگی زندگی
10کار برای تغییر همیشگی زندگی یک چیز ثابت زندگی , تغییر است. ما نمیتوانیم از ان اجتناب کنیم و هر چه بیشتر در مقابل تغییرات مقاومت کنیم زندگی ما سخت تر میشود. ما با تغییر محصور شده ایم و این چیزی است که بیشترین تاثیر را در زندگی ما دارد. هیچ راه فراری از ان نیست زیرا تو را پیدا...