جملات انگیزشی و جادویی
جملات انگیزشی و جادویی
جملات انگیزشی و جادویی اينكه رئيس خودت باشى عاليه! ميتونى تصميم بگيرى كدوم ١٨ ساعت از روز رو ميخواى كار كنى