تعريف برند و كاربرد در ايران
تعريف برند و كاربرد در ايران تلاش براي ساده کردن يک مفهوم پيچيده برند دقيقاً يعني چي ؟ برند . احتمالا شما بارها و بارها به اين واژه برخود کرده‌ايد و حتي خود بارها از آن استفاده کرده‌ايد، اما آيا واقعا مي‌دانيد معني و مفهوم «برند» چيست و آيا مطمئن هستيد که اين واژه را غلط يا نا به جا...