کارآمد نبودن برخی تبلیغات
کارآمد نبودن برخی تبلیغات در دفتر يا مغازه خود نشسته ايد، به صورتحساب هزينه ها نگاه ميکنيد. سکوت، تمام فضا را فراگرفته. منتظر زنگ تلفن يا ورود مشتري جهت فروش کالا يا ارائه خدمت به وي هستيد. ولي خبري نميشود. سختي اين لحظات زماني شدت ميگيرد که به ياد کرايه مکان، بدهکاريها و سرمايهاي که براي خريد کالا يا توليد...
مفهوم بازاریابی اجتماعی
مفهوم بازاریابی اجتماعی مفهوم بازاريابى اجتماعى بر اين پايه استوار است که هر سازمان بايد نخست نيازها، خواسته‌ها و منافع بازارهاى هدف خود را تعيين کند؛ سپس در مقايسه با رقبا اين نيازها و خواسته‌ها را با صورت کارآمدتر و مؤثرترى تأمين کند به‌نحوى که بقا و بهبود رفاه مشترى و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاريابى اجتماعى از...
بازارسازی
عوامل تعیین کننده بازارسازی آولونیتیس و گوناریس (1999) در یک مطالعه تجربی به بررسی عوامل تعیین کننده بازاریابی گرایی پرداخته اند. با وجود اینکه ارتباط بین توسعه بازاریابی گرایی و عملکرد بنگاه مورد بررسی قرار گرفته است، درک بازاریابی گرایی همچنان در حالت ابهام مانده و برخی مطالعات ماهیت فلسفی برای بازاریابی گرایی پیشنهاد نموده و برخی دیگر بازاریابی گرایی...