باتبلیغات شفاف فروش خودرا افزایش دهید
باتبلیغات شفاف فروش خودرا افزایش دهید آدمي روزانه در معرض 5 هزار تا 22 هزار پيام بازاريابي قرارمي گيرد. از اين رو شما تنها 3 ثانيه فرصت داريد تا پيام بازاريابي خود را بدهيد. اگر پيام بازاريابي شما موثر نباشد در3 ثانيه مرده ايد. * تحقيقات نشان داده است که تبليغات بايد شاهکار، شفاف و نوآور باشند، زيرا مشتري زماني...