چگونه ویترین‌گردهارا به خریدارتبدیل کنیم؟
چگونه ویترین‌گردهارا به خریدارتبدیل کنیم؟ قرن‌هاست که فروشندگان تلاش دارند تا به هر طریق که شده پای گوشه‌ای از جمعیت عظیم رهگذران عبوری و ویترین‌گردها را به داخل فروشگاه خود باز کنند. ویترین‌گردها به صورت بالقوه خریدار هستند و می‌توان با تکنیک‌هایی آنها را در چرخه خرید وارد کرد . پدیده‌ی ویترین‌گردی هم‌چنین در فضای مجازی نیز وجود دارد. امروزه...