با ببرها قدم بردار
      با ببرها قدم بردار گويي بعضي از افراد در تجارت چوب جادويي دارند، نه فقط به اين خاطر که به پول و ثروت زيادي دست مي‌يابند ( هرچند که اين تنها دليل خوبي است) بلکه به اين دليل که در هر کاري تاثير مثبتي به جا مي‌گذارند. براي ايشان تجارت نوعي لذت است. آن‌ها سخاوتمندانه اين حس...