مدیریت استعدادها
مدیریت استعدادها کمتر کسي حاضر است خانه اي را بر روي پایه ضعيف بنا نمايد. پس چرا رهبران سازمان هاي بزرگ آينده آن سازمان را با کارمندان بي تجربه و ناکارا به خطر مي اندازند؟ و سعي نمي کنند جلوي خروج استعداد ها و توانمندي ها را از سازمان خود بگيرند؟ براي اينکه چنين افرادي را در سازمان خود نگه...