نیازهای اساسی انسان ، نظریه انتخاب ویلیام گلاسر
نظریه انتخاب ویلیام گلاسر – بخش دوم نیازهای اساسی انسان – بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گلاسر – بخش دوم عشق و احساس تعلق تقریبا تمام کتابها، نمایشنامه ها یا اپراهای بزرگ، داستان کسانی را روایت می کنند که در جستجوی عشق همراه با بار جنسی بسیار خوب آغاز می کنند اما بعدها که پای انتقاد، سرزنش، شکوه و غرغر...