تصویر از خود
Image یا تصویر پنجمین درس از شش درس از زبان رندی گیج برای روی ریل ماندن اگر درباره این ویژگی صحبت کنید. خواهید دید که اکثر مردم گمان میکنند که میدانند منظورتان چیست؛ و بیشترشان حس میکنند که تصویرشان خوب است! بیشترشان اشتباه میکنند؛ خیلی هم اشتباه میکنند! درباره اش فکر کنید. معمولاً، با افرادی که قصد معرفی کار به...