علل همسر دوم گرفتن آقایان
علل همسر دوم گرفتن آقایان ازدواج به علت بچه دار نشدن: برخی از زنان به علت بچه دار نشدنشان به همسر خود اجازه می دهند که برای بقای نسل خود و زنده نگه داشتن دودمان، تجدید فراش کند . بعضی از این خانم ها حتی خود برای همسرشان ، به خواستگاری می روند و زن انتخاب می کنند بدون آنکه...