هفت عادت مردمان موثر
کتوب روانشناسی و موفقیت دنیا2 بیندیشید و ثروتمند شوید «بیندیشید و ثروتمند شوید» که با الهام از اندرو کارنگی (۱۹۱۹-۱۸۳۵)،سرمایه‌دار اسکاتلندی‌تبار آمریکایی و در دوران رکود و یاس اجتماعی پس از جنگ دوم جهانی نوشته شد، در ۱۳ گام می‌کوشد باورهای تثبیت‎شده و پیشین شنونده را در هم بریزد و قوانین تازه‌ای را در ضمیر ناخودآگاهش حک کند تا به...