اثربخشی تبلیغات
اثربخشی تبلیغات تبليغات فراواني هر روز و هر شب درمحيط اطرافمان مشاهده مي كنيم. راديو، تلويزيون، بوردهاي تبليغاتي، روزنامه‌ها و…; اما آيا همهء اين تبليغات منجر به فروش مي‌شود؟ تحقيقات نشان مي‌دهد درصد زيادي از اين تبليغات نه تنها تاثيري در ميزان افزايش فروش نداشته بلکه گاهي باعث کاهش آن مي‌شود. به عقيده پژوهشگران تبليغات غلط مي‌تواند عملا ميزان فروش...