10کار برای تغییر همیشگی زندگی
10کار برای تغییر همیشگی زندگی یک چیز ثابت زندگی , تغییر است. ما نمیتوانیم از ان اجتناب کنیم و هر چه بیشتر در مقابل تغییرات مقاومت کنیم زندگی ما سخت تر میشود. ما با تغییر محصور شده ایم و این چیزی است که بیشترین تاثیر را در زندگی ما دارد. هیچ راه فراری از ان نیست زیرا تو را پیدا...