تاریخ تبلیغات درجهان
تاریخ تبلیغات درجهان از دوران ماقبل تاريخ نوعي ارتباط در خصوص وجود و در دسترس بودن اجناس و کالاها وجود داشته است. برخي از تصاويري که بر روي ديواره ي غارهاي اوليه نقش بسته است مربوط به سازندگان اشياي ابتدايي مي باشد. بنابراين تبليغ به معناي عام، مقوله اي نيست که چندان جديد باشد و مربوط به سالهاي اخير گردد...