12ترفندکوتاه برای تبدیل رهگذربه مشتری
12ترفندکوتاه برای تبدیل رهگذربه مشتری فرض کنيد شما در مغازه نشسته ايد و به فروش محصولات خود مشغول هستيد هر چند شما ويترين جالب و تميزي براي مغازه تدارک ديده ايد و کالاهاي باکيفيتي نيز مي فروشيد، ولي اکثر قريب به اتفاق افرادي که از جلو مغازه رد مي شوند، پس از مکثي کوتاه، با بي اعتنايي به سراغ کار...