چگونه افرادی وارد زندگی ما میشوند؟
چگونه افرادی وارد زندگی ما میشوند؟
چگونه افرادی وارد زندگی ما میشوند؟ ما همیشه افرادی را جذب می‏کنیم که مانند ما اندیشیده و نیز رفتاری مانند خودمان دارند البته نه دقیقا شبیه خودمان، بلکه بسیار بیشتر و شدیدتر از خودمان در آن رفتار و تفکرات زندگی خود را سپری می‏کنند. برای مثال اگر ما  n درصد لجباز باشیم فردی را جذب خواهیم کرد که  200 برابر  ...