تهیه پیام تبلیغاتی
تهیه پیام تبلیغاتی ما براي تهيه پيام تبليغاتي يک برنامه تبليغات بايد ? تصميم عمده اتخاذ کنيم که به ?M معروف هستند. اين ?M عبارتند از: هدف(mission) ،پول (money) ،پيام (message) ،رسانه (media) و اندازه گيري (measurement). در حوزه پيام ايده اي به نام پيشنهاد فروش منحصر به فرد يا (USP (unique selling proposition مطرح مي گردد. پبشنهاد فروش منحصر...