با این مردها ازدواج نکنید
با این مردها ازدواج نکنید مردان دروغگو:آیا او در مورد چیزهای کوچک دروغ می گوید؟ این ها چیزهای کوچکی است که با گذشت زمان بزرگ می شوند. اگر شما نمی توانید هر چیزی را که می گوید باور کنید، پس با او ازدواج نکنید. مردان خسیس:این مرد لباس خوب و ماشین خوبی دارد اما هر بار که شما دوستان باهم...