دو تاکتیک درخشان در مذاکره
دو تاکتیک درخشان در مذاکره
دو تاکتیک درخشان در مذاکره           مذاکره، سبکی از بحث کردن بین چند نفر برای نتیجه گیری رضایت بخش همه ی طرفین است. بحث نه فقط برای یک نفر که برای همه باید چارچوب باز داشته باشد و دیدگاه ها و نحوه ی رسیدن به شرایط قابل پذیرش را هم نشان دهد. اینکه چطور با دیگران...