بازاریابی موفق چرا وچگونه
بازاریابی موفق چرا وچگونه؟ وقتي از نيازهاي بازار خبر داشته باشيم و شرايط رقبا را هم بدانيم و به عبارت ديگر هم از وضع موجود و هم از شرايط هدف مطلع باشيم بايد به ابزارهاي رسيدن به اهداف فكر كنيم. معمولا در جعبه ابزار شكلدهي به اقدامات بازاريابي چهار عرصه متمايز به چشمميخورد: سياست محصولات و خدمات: شركت كدام محصولات...