بازاريابي يا مارکتينگ چيست؟
بازاريابي يا مارکتينگ چيست؟ تعريف بازاريابي جديد به نظر فليپ کاتلر، بازاريابي عبارت است از: “فعاليتي انساني در جهت ارضاي نيازها وخواسته ها ازطريق فرايند مبادله.” منشا و رکن اساسي نظام بازاريابي، نياز وخواسته هاي انسان است. محصول زاييده نياز بشر است، هر چيزي را که خدمتي ارائه دهد يا نيازي را برآورده سازد، ميتوان محصول قلمداد کردکه شامل افراد،...