بازاریابی وتبلیغات دردوران رکود وتورم
بازاریابی وتبلیغات دردوران رکود وتورم اقتصاد ايران به عنوان يک اقتصاد تحت تأثير سياست و اقتصاد جهاني در چند سال اخير شاهد بحران زدگي سريع و شديدي بوده است. اما آيا خريداران و فروشندگان ايراني نيز تحت تأثير اين شرايط قرار گرفته اند.؟ اگر فروشگاهي محصولي گران مي فروشد و يا ماشين لوکسي در خيابان ديده مي شود، همه پيش...