قانون اثردانه درکسب و کار
قانون اثردانه درکسب و کار   قانون اثر دانه الهام بخش و سرلوحه کار بازاریابان و مبلغین است . ملاک بازاریابی هدفمند و مطابق با استانداردها در صورتی که قیمت و محصول مناسب با نیاز بازار باشد ۱۰۰-۲۰-۴ است یعنی از ۱۰۰ تماس اولیه باید به ۲۰ قرار و جلسه ثانویه منجر شود و هر ۲۰ جلسه به ۴ قرارداد برای...