عوامل مهم برای بازاریابی درفروشگاه
عوامل مهم برای بازاریابی درفروشگاه عناصر مهم در بازاريابي با عنوان «آميخته بازاريابي» را اولين بار نيل بوردن در سال 1964 از دانشگاه بازرگاني هاروارد مطرح كرد. هرچند قبل از آن جروم مك كارتي در سال 1960، سرواژه 4P را براي چهار عامل مهم محصول، قيمت، توزيع و ترفيع به كار برده بود. پس از ‌آن نيز صاحبنظران مختلف مجموعه...