فرق بين فروشنده حرفه ای و آماتور
فرق بين فروشنده حرفه ای و آماتور
فرق بين فروشنده حرفه ای و آماتور مشک آن است که ببوید        نه آنکه عطار بگوید به طور کلی کار فروش ما شبیه کار مشک است. به این صورت که هم خود بو بدهد و هم اینکه عطار بگوید و باید در هر فروش به دو نکته در کنار هم دقت شود. من علی مدیسه امروز براتون در مورد فرشنده...