مشخصات یک فروشنده حرفه ای
مشخصات یک فروشنده حرفه ای ما به عنوان کساني که کارآفرين هستيم، بعنوان کساني که يک بنگاه اقتصادي را اداره مي کنيم، بايد بدانيم که بازاريابان و فروشندگان حرفهاي چه ويژگيها و چه مهارتهايي دارند. مهارتها و ويژگيهايي که يک فروشنده و بازارياب حرفهاي دارد چيست؟ بديهي است اگر ما هم بتوانيم به اين مهارتها و ويژگيها دست بيابيم، مي...