آموزش بازاریاب و ویزیتور
آموزش بازاریاب و ویزیتور پس از استخدام فروشنده و بازارياب جديد و تازه کار، براي افزايش بهره وري و آگاه شدن وي از وظايفش ،آموزش بازارياب و فروشنده ضرورتي اجتناب ناپذير است.يک فروشنده و بازارياب تازه کار بايد در موارد زير آموزش ببيند: 1) آموزش بازارياب و فروشنده در رابطه با شرکت: فروشنده بايد از سابقه شرکت،رزومه آن،ساعات کاري،فرهنگ سازماني...