مدیری مودب
مدیری مودب بعضي ها فکر مي کنند مدير خوب بودن يعني هاي و هوي کردن و بد بيراه گفتن به همه و همه را ترساندن اما حقيقت غير از اين است. من عاشق شعار شرکت وودافون هستم:” آيا فوق العاده نيست اگر کسي کاري کند که احساس کنيد فردي خاص هستيد؟” فکر مي کنم همه از اينکه با توجهي خاص...