آشنایی با شیوه های مختلف مدیریت
آشنایی با شیوه های مختلف مدیریت
آشنایی با شیوه های مختلف مدیریت در بسياري از کتاب هاي مديريتي بيشتر به سه شيوه مديريت اشاره شده است: دموتراتيک، استبدادي و مشاوره اي. انتخاب شيوه مديريت صحيح منجر به افزايش انگيزه و کارايي بهتر پرسنل مي شود. اگر چه انتخاب شيوه صحيح مديريت فقط به راحتي انتخاب يک روش نيست. و حتي خصوصيات شخصيتي يک مدير در انتخاب...