شرایطی که بهتر است سکوت کنیم
شرایطی که بهتر است سکوت کنیم دانستن آنچه که باید بگویید بسیار مهم است اما دانستن این نکته که چه زمانی باید سکوت کنید ، بسیار با اهمیت تر است . قبل از این که بخواهیم با سخنان خود دل کسی را بشکنیم ، بهتر است به یاد این سخن شاعر معروف صوفی رومی بیافتیم که می‎ گفت:” هرچه ساکت...