خواستن توانستن است
خواستن توانستن است شما مي توانيد هر چيزي را که مي خواهيد در زندگي خود بدست آوريد اگر به ديگران به اندازه کافي از آن چيزي که مي خواهند بدهيد! اگر چيز با ارزشي ارائه نکنيد چيز با ارزشي هم بدست نخواهيد آورد. سبک معامله شما توانگری و توانایی شما را تعيين مي کند. نحوه معامله و برخورد با مردم...