چگونه ویترین‌گردهارا به خریدارتبدیل کنیم؟
چگونه ویترین‌گردهارا به خریدارتبدیل کنیم؟
چگونه ویترین‌گردهارا به خریدارتبدیل کنیم؟ قرن‌هاست که فروشندگان تلاش دارند تا به هر طریق که شده پای گوشه‌ای از جمعیت عظیم رهگذران عبوری و ویترین‌گردها را به داخل فروشگاه خود باز کنند. ویترین‌گردها به صورت بالقوه خریدار هستند و می‌توان با تکنیک‌هایی آنها را در چرخه خرید وارد کرد . پدیده‌ی ویترین‌گردی هم‌چنین در فضای مجازی نیز وجود دارد. امروزه...