ده ویژگی لیدر موفق
ده ویژگی لیدر موفق   یک رهبر تیم (لیدر) کارا خصوصیات و ویژگی های متنوعی دارد. اعضای تیم را به پیروی از خودش تشویق می کند. رهبران تیم طبعاً خصوصیات خاصی را دارا هستند همانند دلسوزی و صداقت یا مهارت های رهبری که از طریق آموزش رسمی و تجربه آن را یاد گرفته اند. ویژگی های رهبر کارا اعتماد، احترام...