آنچه بایددرباره یک اگهی تبلیغاتی بدانیم
آنچه بایددرباره یک اگهی تبلیغاتی بدانیم تبليغات فن فروشندگي است؛ کلود هاپکينز در اين خصوص مواردي که يک آگهي را موفق مي کند، مي نويسد درک درست تبليغات يا حتي آموزش اصول و مباني آن، بايد با ديدي صحيح آغاز شود، تبليغات فن فروشندگي است. اصول آن اصول فن فروشندگي است. موفقيت ها و شکست ها، در اين دو حيطه،...