آشنایی با شیوه های مختلف مدیریت

آشنایی با شیوه های مختلف مدیریت در بسياري از کتاب هاي مديريتي بيشتر به سه شيوه مديريت اشاره شده است: دموتراتيک، استبدادي و مشاوره اي. انتخاب شيوه مديريت صحيح منجر به افزايش انگيزه و کارايي بهتر پرسنل مي شود. اگر چه انتخاب شيوه صحيح مديريت فقط به راحتي انتخاب يک روش نيست. و حتي خصوصيات […]