چگونه فروشنده ظاهر خوبی داشته باشد
چگونه فروشنده ظاهر خوبی داشته باشد شما در چهار ثانيه اول؛ اولين ارتباط با مشتري، تاثير فوق العاده اي بر روي او مي گذاريد. در اولين چهار ثانيه ارتباط شما با مشتري،تصوير ذهني از شما در ذهن مشتري نقش مي بندد. او مي خواهد اين تصوير را تا زماني که با شما ارتباط دارد در ذهن خود حفظ کند. در...