کارآفرینی و ریسک‌پذیری
کارآفرینی و ریسک‌پذیری برای کارتان چقدر حاضرید فداکاری کنید؟  یکی از ریسک‌هایی که اکثر کارآفرینان می‌کنند این است که کار روتینشان را رها کرده تا به رؤیاهایشان برسند.ریسک‌پذیری یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های کارآفرینان موفق است. کارآفرینان افراد ریسک‌پذیری‌اند که آماده یک شیرجه عمیق در دریایی مملو از چیزهای غیرقابل‌پیش‌بینی هستند. همه افراد ریسک‌پذیر، کارآفرینانی موفق نیستند. از جنبه ریسک‌پذیری، چه...