حفظ مشتری وخرید جدید مشتری
حفظ مشتری وخرید جدید مشتری يکي از اصول اساسي فروش در دوران رکود اقتصادي، حفظ مشتريان فعلي و فروش مجدد به آن ها مي باشد.ما بايد در مدت زمان طول عمر مشتري (طول عمري کاري وي براي ما) حداکثر فروش را به آن ها داشته باشيم. از جمله موارد مهم در اين زمينه شناخت بازه مجدد خريد مشتري مي باشد....