صد اصل مهم در تبلیغات
صد اصل مهم در تبلیغات 1)هيچ قانون و يا فرمول جهان شمول تبليغات وجود ندارد ، جز اينکه تبليغات نقش کليدي دارد . 2) تبليغات هم مثل فکر کردن، طبيعت ثانويه بشر است . 3) تبليغات يک پاسخ هوشمندانه غريزي بشر و يا برندها به محيط به شدت رقابتي براي ممتاز شدن و يا گستردن خود است . 4) بازاريابي...