چگونگی فروش در بحران اقتصادی
چگونگی فروش در بحران اقتصادی رفتار خريد، خريداران محصولات و يا خدمات با تغيير شرايط اقتصادي تغيير مي کند. براي موفقيت در اين بازار کارشناسان و نيروهاي فروش بايستي رويکرد متفاوتي داشته باشند. در شرايطي که جامعه با رکود اقتصادي دست و پنجه نرم مي کند، ترس و تعويض در خريد در مشتريان ايجاد مي شود. کارشناسان فروش نيز به...
رونق دادن به کسب و کار
رونق دادن به کسب و کار ارزش کار خود را بالا ببريد و به همان اندازه شاهد رونق حرفه خود باشيد. آدمهاي موفق در يک محيط کاري جديد به شغل خود همانند يک محصول مهم تجاري مينگرند، هرگز ارزشهاي آن را دست کم نميگيرند و بخوبي آگاهند تا زماني در محيط کارشان ارزشمندند که بتوانند سودآوري داشته باشند، چه براي...