توانايي برقراري ارتباط
توانايي برقراري ارتباط
توانايي برقراري ارتباط مردم نمي توانند ارتباط برقرار کنند… در حقيقت نحوه ارتباط افراد بيانگر احساسات دروني، مهارت ها و اعتماد به نفس آنهاست. توانايي برقراري ارتباط هر کس اثر مستقيم در روابط دوستانه، رشد و تعالي، افزايش در آمد، مسئوليت هايي که به او واگذار مي شود و مسير حرفه اي او دارد. اين توانايي مستقيماً بر ميزان حمايت...