مطابقت ذهنی رنگها
مطابقت ذهنی رنگها در سال ۱۹۲۸میلادی، به تدریس هارمونی رنگ مشغول بودم. گفته شد که در سطحی مدور، رنگها را به ذلخواه با اندازه‌های متفاوت ترکیب کنند. هنوز تعاریف هماهنگی رنگها را تمامنکرده بودم که مشاهده شد بعد از حدود بیست دقیقه، دانشجویان اظهار ناراحتی وبیقراری می‌کنند، وابراز می‌داشتند که فرمولهای هارمونی شما، ناخوشایند ونامتعادلند. در جواب به آنان گفتم:بسیار...