افزایش فروش بانشستن برشانه غول ها
افزایش فروش بانشستن برشانه غول ها با يک مشتري چندين بار مذاکره کرده ايد،مي دانيد به محصول شما نياز دارد،نسبت به رقبا ،قيمت مناسبي پيشنهاد کرده ايد،کيفيت محصولتان عالي است و همه چيز هايي که بايد بداند به او گفته ايد اما او از شما خريد نمي کند.چرا؟ به دليل ترس! يکي از عوامل خريد نکردن مشتريان ترس است،چون در...