چرا خلاقانه ترین ایده ها زیر دوش به سراغ ما می اید؟
چرا زیر دوش فکر های خلاق می کنیم در سال ۱۹۳۹ جیمز یونگ در یک اژانس تبلیغاتی کار میکرد, وقتی همکارش به دفترش امد و گفت “تو تعداد زیادی ایده تبلیغاتی ارائه میکنی انها به ذهنت می رسند؟” , جیمز ابتدا فکر کرد که او جوک میگوید ولی خیلی زود فهمید که اینطور نیست. مردی که جلوی او ایستاده بود...