منابع نوآوری و کار آفرینی
منابع نوآوری وکارآفرینی پيتر دراکر در کتاب فوق العاده خود «نوآوري و کارآفريني» هفت منبع نوآوري در کسبوکارها را توضيح ميدهد. اگر در جستجوي روشهايي خلاقانه براي رشد کسب وکار خود هستيد، کارتان را با اين هفت منبع نوآوري آغاز کنيد. 1- رويداد غيرمنتظره رويداد غيرمنتظره ميتواند يک صنعت را دگرگون کند. منظور از رويداد غيرمنتظره موفقيت، شکست يا رويداد...