تهیه بانک اطلاعات مشتریان فعلی وبالقوه
تهیه بانک اطلاعات مشتریان فعلی وبالقوه هنگامي که به عنوان مشاور بازاريابي وارد بسياري از شرکت ها مي شوم از آن ها مي پرسم چه تعداد مشتري داريد؟اکثرا به طور دقيق نمي دانند و عددي حدودي به من مي دهند. زماني که مشتري هاي آن ها را ليست مي کنيم و بانک اطلاعات مشتريان آن ها را تهيه مي کنيم،...