خیال پردازی!!!
خیال پردازی!!!  احتمالا همه ی شما با این واژه آشنا هستید. شبها، وقتی به رختخواب می روید، قبل از خوابیدن، شروع می کنید به فکر کردن. برای خودتان داستانهایی می سازید و خود را قهرمان آن داستانها قرار میدهید. با افکارتان به جاهایی می روید که شاید هرگز در بیداری قادر به انجام آنها نباشید. یا کارهایی انجام می دهید...