تفاوت بازاریابی وفروش
تفاوت بازاریابی وفروش لويت در تفاوت بازاريابي و فروش مي گويد : فروش عبارت است از پيدا کردن مشتري براي محصولاتي که در اختيار داريد و بازاريابي يعني حصول اطمينان از اينکه شما اقلام مورد نياز مشتري را در اختيار داريد. فيليپ کاتلر بازاريابي را اينگونه تعريف مي کند: فرآيندي مديريتي – اجتماعي به وسيله آن افراد و گروه ها...