اخلاق فروشندگی
اخلاق فروشندگی چندي قبل خبري در رسانه ها آمده بود که گروهي ارزياب رفتاري به شهرهاي مختلف سفر و ميزان رعايت آداب را در ميان مردم آنها بررسي کرده اند. از جمله موازيني که مد نظر داشتند، نگه داشتن در پس از ورود براي نفر پشت سر، توجه به يک پرونده بر زمين افتاده و نحوه رفتار فروشندگان با مشتريان...